• Niedziela, 24 września 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

WAŻNE- PODRĘCZNIKI

Informacje dla uczniów/opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie na temat zasad oddawania książek do szkolnej biblioteki:

 1. Zwroty książek do szkolnej biblioteki, w tym podręczników, będą odbywały się według opracowanego harmonogramu. Informacje na ten temat przekażą wychowawcy przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu.
 2. Każda klasa przychodzi do biblioteki w wyznaczonym dniu i godzinie pod opieką wychowawcy.
 3. Liczba uczniów odwiedzających jednorazowo bibliotekę/szkołę nie może przekraczać 7 osób, które zachowują dystans od 1,5 do 2 metrów.
 4. Każdy uczeń oddający książki musi posiadać osłonę na usta i nos oraz rękawiczki na dłoniach. W szkole dezynfekuje ręce.
 5. Każdy uczeń/opiekun oddający książki do biblioteki musi złożyć do wyłożonego pudła pisemne poświadczenie stanu zdrowia (druk do pobrania ze strony szkoły lub skopiowania i wydruku z otrzymanej wiadomości przez dziennik elektroniczny)
 6. Uczeń, który posiada podręczniki w szafkach szkolnych zgłasza ten fakt drogą elektroniczną do wychowawcy klasy najpóźniej do 16 czerwca (wtorek) do godziny 18.00.
 7. Uczniowie zabierają podręczniki z szafek szkolnych w dniu klasowego zwrotu książek przychodząc do szkoły na 20 minut przed godziną przewidzianą dla swojej klasy (do szafek szkolnych dostaną się tylko ci uczniowie, których nazwiska zostaną wcześniej zapisane przez wychowawcę na liście przekazanej bibliotekarzom).
 8. Każdy uczeń musi przygotować książki do zwrotu w określony sposób jeszcze w domu:
 • przygotować komplet podręczników,
 • zdjąć własne okładki TYLKO Z PODRĘCZNIKÓW,
 • przygotować inne książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki,
 • wytrzeć gumką wszystkie dane osobowe i inne notatki zapisane ołówkiem,
 • zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki, wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia,
 • wszystkie książki zapakować w reklamówkę,
 1. Uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo i wyjmują książki z reklamówki.
 2. Każdą książkę uczeń otwiera w miejscu z kodem kreskowym i okazuje nauczycielowi bibliotekarzowi do odczytania czytnikiem z konta.
 3. Po odczytaniu kodu książki przez nauczyciela bibliotekarza, uczeń rozkłada podręczniki na stosiki na przygotowanych stolikach – jeden stos to jeden przedmiot dla uczniów całej klasy.
 4. Pozostałe książki uczeń odkłada w wyznaczone miejsce do kwarantanny.
 5. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia książki uczeń pobiera kartę z ceną podręcznika wraz z numerem konta (ze strony szkoły), na które opiekun ucznia uiszcza do końca roku szkolnego podaną kwotę.
 6. Po wyjściu z biblioteki opuszcza szkołę.
 7. W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami przez dziennik elektroniczny.

Wzór poświadczenia stanu zdrowia osoby oddającej książki (ucznia/opiekuna ucznia):
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka
Data: ……………………………….
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………….
Czy dziecko czuje się zdrowe: TAK/NIE
Czy u dziecka występują dolegliwości chorobowe takie jak: duszności, kaszel, katar, gorączka, biegunka, utrata apetytu, osłabienie – TAK/ NIE Jeśli TAK to proszę zaznaczyć objaw, który występuje.
…………………………………………………………………………………….
Czy dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID-19 bądź osobą, która przebywa na kwarantannie? TAK/NIE
Czy dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą chorą, przeziębioną itp. TAK/NIE
Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą, nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wizyty mojego dziecka w szkolnej bibliotece celem oddania podręczników i innych książek. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania placówki w razie
wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych lub nawiązania przez dziecko kontaktu z osobą, u której stwierdzono COVID-19 bądź osobą przebywającą na kwarantannie. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących zwrotu książek do szkolnej biblioteki w czasie trwania stanu epidemii rekomendowanych przez Dyrektora Szkoły oraz GIS.
……………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Skip to content