• Niedziela, 28 maja 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Szczęśliwy Numerek w klasach 4-8 – REGULAMIN

REGULAMIN “Szczęśliwy Numerek w klasach 4-8”

 1. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie w klasach 4-8
 2. „Szczęśliwy numerek” to wygenerowana cyfra, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika i widoczny jest każdego dnia na szkolnej stronie dziennika elektronicznego Vulcan.
 3. Uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” wyświetla się od poniedziałku do piątku w e-dzienniku w panelu każdego nauczyciela na zielono.
 4. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, a z niezapowiedzianych kartkówek uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” może prosić o niewpisanie oceny, jeżeli będzie ona niesatysfakcjonująca, jednakże kartkówkę pisze, umieszczając na kartce pod swoim nazwiskiem dopisek „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”.
 5. Punkt 3. jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie rocznej.
 6. Uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” ma prawo sam zgłosić się do odpowiedzi ustnej na ocenę.
 7. Uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany i jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.
 8. „Szczęśliwy numerek” na lekcji wychowania fizycznego ma odrębny regulamin.
 9. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z przestrzegania zapisów w Statucie szkoły, nie chroni od uwag za złe zachowanie, a w przypadku takiego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.
 10. Z przywileju „Szczęśliwego numerka” nie może korzystać uczeń na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany.

REGULAMIN “Szczęśliwy Numerek”
na lekcjach wychowania fizycznego”

 1. Uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” może zgłosić się jako pierwszy na lekcji do przeprowadzenia rozgrzewki, jeśli ocena za tę rozgrzewkę nie będzie satysfakcjonująca to może prosić nauczyciela o nie wpisywanie jej.
 2. Uczeń ze „Szczęśliwym numerkiem” ma obowiązek przystąpić do zapowiedzianego sprawdzianu , jeśli ocena jest niezadawalająca może prosić nauczyciela o możliwość poprawy oceny w innym terminie.
 3. Uczeń ze” Szczęśliwym numerkiem” jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.
 4. Jeśli uczeń ze” Szczęśliwym numerkiem” zgłosi nieprzygotowanie do lekcji (brak stroju) może poprosić nauczyciela o nie wpisywanie braku stroju pod warunkiem wykonania dodatkowego zadania wskazanego przez nauczyciela
Skip to content