• Niedziela, 2 października 2022
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

INFORMACJA

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSZĘ WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNY NR KONTA

Każdy stołownik zapisany na obiady ( tzn. została złożona deklaracja korzystania z posiłków)   posiada indywidualny nr konta, który pozostaje niezmienny dla klas 1-8 oraz pracowników przez cały okres uczęszczania do szkoły, dla oddziałów przedszkolnych zmienia się z chwilą przejścia do 1 klasy. Na ten numer konta należy dokonywać wpłat za posiłki.

Numery indywidualnych rachunków bankowych dostępne są w dzienniku elektronicznym w zakładce „Opłaty/płatności”.

Pełna odpłatność za posiłki za dany miesiąc dostępna będzie w dzienniku elektronicznym w zakładce „Opłaty”. W m-cu wrześniu proszę o cierpliwość może być opóźnienie.

Opłaty za posiłki w miesiącu wrześniu 2022 r. wynoszą:

Oddział przedszkolny:

22 dni x 10,00 zł = 220,00 zł – płatne na numer konta indywidualnego

Uczniowie klas 1-8:

21 dni x 5,00 zł= 105,00 zł – płatne na numer konta indywidualnego

Pracownicy szkoły:

Stawka za 1 dzień wynosi 12,20 zł.płatne na numer konta indywidualnego

Płatności należy uregulować do 10-ego dnia każdego miesiąca. Niedopuszczalne jest opłacenie posiłków bez wcześniejszego złożenia deklaracji.

Uczniowie, którzy posiadają niedopłatę za poprzedni rok szkolny, nie zostaną dopuszczeni do korzystania z obiadów. Proszę o pilne uregulowanie niedopłat.

Konta indywidualne oraz karty magnetyczne dla  klas pierwszych zostaną przekazane we wrześniu przez wychowawców dopiero po uzupełnieniu danych osobowych w dzienniku elektronicznym. Do tego momentu uczniowie klas pierwszych przychodzą na stołówkę bez kart magnetycznych.

W przypadku wątpliwości/pytań proszę pisać na adres poczty elektronicznej: iwona.legencka@sp30.lublin.eu lub przez dziennik elektroniczny

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

W przypadku zagubienia karty należy dokonać wpłaty 15zł na konto szkoły nr: 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525, opis „za duplikat karty elektronicznej, imię, nazwisko i klasa ucznia” i poinformować intendentkę, zostanie wyrobiony duplikat.

Harmonogram wyjść na obiady klas I-III w roku szkolnym 2022/23:


Jadłospis:

Z przyczyn niezależnych od kuchni jadłospis może ulec zmianie.

Skip to content