• Poniedziałek, 23 listopada 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

EDUKACYJNY PROGRAM STYPENDIALNY – Fundacja PRE

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.


Pobierz formularz aplikacyjny *

* Aplikację należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja PRE, ul. Kobaltowa 26, Marysin, 21-002 Jastków lub zeskanować podpisaną aplikację i przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na e-mail stypendium@fundacjapre.pl.
Proszę pamiętać, aby do wysyłanej aplikacji dołączyć załącznik: kserokopię świadectwa ucznia z roku szkolnego 2019/2020 i rekomendację wychowawcy klasy.

Regulamin przyznawania stypendium Fundacji PRE


Harmonogram stypendium Fundacji PRE