• Czwartek, 29 października 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Rekrutacja

16-09-2020

KOMUNIKAT
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,…>>>LINK z harmonogramem egzaminów>>>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:>>>harmonogram rekrutacji>>>

26-03-2020 – informacje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi terminów zapisów do klas 1 szkół podstawowych, artykuł dostępny jest na stronie.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania  dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem: link

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych:

Link dla rodziców do systemu rekrutacji

Rekrutacja do klas Pierwszych – WAŻNE


Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych będą prowadzone w dniach od 1 do 8 kwietnia. Wnioski zgłoszeniowe również będą dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów, gdzie należy wybrać zakładkęelektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi terminów zapisów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021  określa zarządzenie Zarządzenie nr 155/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021.

Treść zarządzenia pod linkiem

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

Wniosek:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  – WAŻNE!!!

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Wniosek dostępny będzie w zakładce: aplikacje dla rodziców/kandydatów i dalej
w zakładce: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru
Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia. 
Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.  Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:
W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.