• Poniedziałek, 2 października 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

“Aktywna TABLICA”

“Aktywna Tablica” rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Głównym celem programu jest wzbogacenie bazy pomocy multimedialnych, które będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Szczegółowe cele programu:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

Więcej informacji na stronie: Aktywna Tablica

Koordynator projektu:
Joanna Piątek – nauczyciel informatyki

Skip to content